Samarbejdsvilkår

FLOW STUDIO – SAMARBEJDSFORHOLD & VILKÅR

Bemærk venligst

1. Alle afgivne priser er gældende dagspriser eksklusiv moms. Leveringstid efter aftale. Evt. senere tilføjelser eller rettelser udføres efter yderligere aftale.

2. Ethvert projekt vil blive tildelt et dedikeret design – og projektteam til det specifikke projekt. Teamet vil være tildelt projektet i den af kunden godkendte projektperiode. Er det ikke muligt, grundet forsinkelse fra kundens side, at færdiggøre projektet inden for projektperioden, vil det ofte være nødvendigt at fastlægge en ny projektperiode. I sådanne tilfælde kan Flow Studio dog ikke garantere, at der er ressourcer til umiddelbar genopstart af projektet.
Information fra kunde for udførsel af arbejde

3. Tilbud udstedt af Flow Studio er baseret på alle tilgængelige oplysninger fra kunden. En accept af dette tilbud og disse betingelser er påkrævet fra kunden forud for påbegyndelsen af arbejdet.

4. I tilfælde af at projektets varighed forlænges væsentligt (20% over aftalt tidsplan) på grund af uforudsete forsinkelser, der ikke skyldes af Flow Studio, har Flow Studio mulighed for at opsige denne aftale.

5. Tilbuddet omfatter modellering og visualisering af projektet på baggrund af de tilgængelige tekniske tegninger. Visualiseringen af det omkringliggende miljø vil være baseret på situationsplan, referencefoto og lignende. Det kan ikke forventes, at ligheden afspejler de faktiske forhold 1:1. Er det kundens ønske at anvende de faktiske forhold på visualiseringen, bedes kunden tilsende fotos til brug herfor (gælder ikke Google street view fotos).
Ejendomsret

6. Alle visualiseringer, der er udarbejdet af Flow Studio, tilhører kunden, men kan dog anvendes af Flow Studio til præsentation og markedsføring af Flow Studio, medmindre andet er aftalt i starten af visualiseringsprocessen.

7. Eventuelle foreløbige billeder leveret af Flow Studio skal kun bruges som vejledning til at visualisere niveauet og kvaliteten af vores service. Disse billeder er Flow Studios ejendom og kan ikke bruges af kunden til andre formål end dem, der er aftalt af Flow Studio.
Betalingsbetingelser

8. Tilbuddet er baseret på forventede omkostninger og kan eventuelt ændres. Flow Studio meddeler kunden, hvis der sker ændringer i omkostningsoverslagene og vil søge kundens godkendelse af disse ændringer, inden arbejdet fortsættes.

9. Prisen er beregnet ud fra Flow Studios forståelse af projektets omfang. Eventuelle ændringer i kundens krav eller omfang af arbejde, kan påvirke prisen og ligeledes have indflydelse på projektets færdiggørelsesdato. Flow Studio vil meddele kunden hvis dette er tilfældet.

10. Hvis projektet skal opgives, suspenderes eller afsluttes på et hvilket som helst tidspunkt inden færdiggørelsen, har Flow Studio ret til at kræve fuld (100%) betaling for fasen/faser af det færdiggjorde arbejde.

11. Alle udestående skal betales senest 8 dage efter faktureringsdato.

12. Flow Studio har ret til at ophøre arbejdet eller sætte projektet i bero, indtil alle udestående konti er betalt fuldt ud.

13. Alle visualiseringer leveres som standard i 4K @ 300 dpi. Ønskes højere opløsning, kan denne option tilkøbes efter aftale med Flow Studio.

14. Rendering i høj opløsning er inklusiv i prisen én gang per billede. Ændringer, der kræver genrendering i høj opløsning, vil derfor ikke være inkluderet i prisen og skal derfor tilkøbes.

15. Tilbud udarbejdet af Flow Studio inkluderer tre (3) revisionsrunder. Ønskes yderligere revisionsrunder, kan denne option tilkøbes efter aftale.
Fakturering

16. Projekter vil blive faktureret efter afsluttet projekt og overlevering til kunden, dog ikke senere end 6 uger efter første udkast.

17. I forbindelse med projektopstart skitseres en tidsplan til kundens godkendelse. Er projektet ikke færdigproduceret indenfor den godkendte tidsplan, grundet forsinkelse fra kundens side, falder betalingen på dette tidspunkt, hvorefter projektet færdiggøres efter kundens bekvemmelighed og tidsplan.

15. Sættes et projekt i bero, grundet kundens ønske, vil allerede producerede arbejdsfaser blive delfaktureret efter følgende procentsatser:

A) Modelleringsfasen = 50 %.
B) Udarbejdelse af første udkast = 20 %.
C) Revidering til andet udkast = 15 %.
D) Revidering til tredje udkast = 10 %.
E) Godkendelse og rendering i høj opløsning = 5 %.

18. Eventuel rabat fratrækkes på slutfakturaen.

19. Godkendt honorar for det producerede arbejde betales, uanset om projektet realiseres eller ej.

Flow Studio - DK39604175.

da_DKDanish