Samarbejdsvilkår

FLOW STUDIO – SAMARBEJDSFORHOLD & VILKÅR

Bemærk venligst

1. Alle afgivne priser er gældende dagspriser eksklusiv moms. Leveringstid efter aftale. Evt. senere tilføjelser eller rettelser udføres efter yderligere aftale.

2. Ethvert projekt vil blive tildelt et dedikeret design – og projektteam til det specifikke projekt. Teamet vil være tildelt projektet i den af kunden godkendte projektperiode. Er det ikke muligt, grundet forsinkelse fra kundens side, at færdiggøre projektet inden for projektperioden, vil det ofte være nødvendigt at fastlægge en ny projektperiode. I sådanne tilfælde kan Flow Studio dog ikke garantere, at der er ressourcer til umiddelbar genopstart af projektet.
Information fra kunde for udførsel af arbejde

3. Tilbud udstedt af Flow Studio er baseret på alle tilgængelige oplysninger fra kunden. En accept af dette tilbud og disse betingelser er påkrævet fra kunden forud for påbegyndelsen af arbejdet.

4. I tilfælde af at projektets varighed forlænges væsentligt (20% over aftalt tidsplan) på grund af uforudsete forsinkelser, der ikke skyldes af Flow Studio, har Flow Studio mulighed for at opsige denne aftale.

5. Tilbuddet omfatter modellering og visualisering af projektet på baggrund af de tilgængelige tekniske tegninger. Visualiseringen af det omkringliggende miljø vil være baseret på situationsplan, referencefoto og lignende. Det kan ikke forventes, at ligheden afspejler de faktiske forhold 1:1. Er det kundens ønske at anvende de faktiske forhold på visualiseringen, bedes kunden tilsende fotos til brug herfor (gælder ikke Google street view fotos).

Ejendomsret

6. Alle visualiseringer, der er udarbejdet af Flow Studio, tilhører kunden, men kan dog anvendes af Flow Studio til præsentation og markedsføring af Flow Studio, medmindre andet er aftalt i starten af visualiseringsprocessen.

7. Eventuelle foreløbige billeder leveret af Flow Studio skal kun bruges som vejledning til at visualisere niveauet og kvaliteten af vores service. Disse billeder er Flow Studios ejendom og kan ikke bruges af kunden til andre formål end dem, der er aftalt af Flow Studio.

Betalingsbetingelser

8. Tilbuddet er baseret på forventede omkostninger og kan eventuelt ændres. Flow Studio meddeler kunden, hvis der sker ændringer i omkostningsoverslagene og vil søge kundens godkendelse af disse ændringer, inden arbejdet fortsættes.

9. Prisen er beregnet ud fra Flow Studios forståelse af projektets omfang. Eventuelle ændringer i kundens krav eller omfang af arbejde, kan påvirke prisen og ligeledes have indflydelse på projektets færdiggørelsesdato. Flow Studio vil meddele kunden hvis dette er tilfældet.

10. Hvis projektet skal opgives, suspenderes eller afsluttes på et hvilket som helst tidspunkt inden færdiggørelsen, har Flow Studio ret til at kræve fuld (100%) betaling for fasen/faser af det færdiggjorde arbejde.

11. Alle udestående skal betales senest 8 dage efter faktureringsdato.

12. Flow Studio har ret til at ophøre arbejdet eller sætte projektet i bero, indtil alle udestående konti er betalt fuldt ud.

13. Alle visualiseringer leveres som standard i 4K @ 300 dpi. Ønskes højere opløsning, kan denne option tilkøbes efter aftale med Flow Studio.

14. Rendering i høj opløsning er inklusiv i prisen én gang per billede. Ændringer, der kræver genrendering i høj opløsning, vil derfor ikke være inkluderet i prisen og skal derfor tilkøbes.

15. Tilbud udarbejdet af Flow Studio inkluderer to (2) revisionsrunder. Ønskes yderligere revisionsrunder, kan denne option tilkøbes efter aftale.

Fakturering

16. ALLE PROJEKTER FAKTURERES I MILESTONES: Alle projekter vil løbende blive delfaktureret hver den 20. i måneden hen mod endelig levering af projektet, hvor det fulde restbeløb vil blive faktureret. Fakturabeløbet afregnes med en procentsats af det fulde projektbeløb og vil afspejle det aktuelle stadie (milestone) som det pågældende projekt befinder sig på. Følgende procentsatser vil blive benyttet til at afregne de enkelte faser/milestones:

Milestone 1: Modelleringsfasen = 50 %.
Milestone 2: Udarbejdelse af første udkast = 20 %.
Milestone 3: Revidering til andet udkast = 15 %.
Milestone 4: Godkendelse og rendering i høj opløsning = 15 %.

Eksempel: Første udkast leveres den 10. november, hvor andet udkast leveres den 23. november og finals er sat til levering den 30. november. Her vil 70 % (modelleringfasen + udarbejdelse af første udkast) blive faktureret den 20. november, hvor restbeløbet vil blive faktureret efter levering af finals.

17. I forbindelse med projektopstart skitseres en tidsplan til kundens godkendelse. Er projektet ikke færdigproduceret indenfor den godkendte tidsplan, grundet forsinkelse fra kundens side, falder betalingen på dette tidspunkt, hvorefter projektet færdiggøres efter kundens bekvemmelighed og tidsplan.

18. Sættes et projekt i bero, grundet kundens ønske, vil allerede producerede arbejdsfaser (milestones) blive delfaktureret efter følgende procentsatser:

Milestone 1: Modelleringsfasen = 50 %.
Milestone 2: Udarbejdelse af første udkast = 20 %.
Milestone 3: Revidering til andet udkast = 15 %.
Milestone 4: Godkendelse og rendering i høj opløsning = 15 %.

19. Eventuel rabat fratrækkes på slutfakturaen.

20. Godkendt honorar for det producerede arbejde betales, uanset om projektet realiseres eller ej.

Flow Studio - DK39604175.

 

Our terms in English

Please note:

1. All prices provided are daily rates exclusive of VAT. Delivery time is by agreement. Any subsequent additions or corrections will be made by further agreement.

2. Each project will be assigned a dedicated design and project team. The team will be allocated to the project during the customer-approved project period. If, due to delays on the customer's part, it is not possible to complete the project within the project period, it may often be necessary to establish a new project period. In such cases, Flow Studio cannot guarantee immediate resources for project continuation.

Information from the customer for work execution

3. Offers issued by Flow Studio are based on all available information from the customer. Acceptance of this offer and these terms is required from the customer prior to commencement of work.

4. In the event that the duration of the project is significantly extended (20% beyond the agreed schedule) due to unforeseen delays not caused by Flow Studio, Flow Studio has the option to terminate this agreement.

5. The offer includes modeling and visualization of the project based on the available technical drawings. The visualization of the surrounding environment will be based on site plans, reference photos, and similar. It cannot be expected that the resemblance reflects the actual conditions 1:1. If the customer wishes to use the actual conditions in the visualization, the customer should provide photos for this purpose (excluding Google street view photos).

Ownership

6. All visualizations created by Flow Studio belong to the customer but may be used by Flow Studio for presentation and marketing of Flow Studio, unless otherwise agreed at the beginning of the visualization process.

7. Any preliminary images provided by Flow Studio should only be used as a guide to visualize the level and quality of our service. These images are the property of Flow Studio and cannot be used by the customer for purposes other than those agreed upon by Flow Studio.

Payment Terms

8. The offer is based on expected costs and may be subject to change. Flow Studio will inform the customer if there are changes to the cost estimates and will seek the customer's approval of these changes before work continues.

9. The price is calculated based on Flow Studio's understanding of the project scope. Any changes in the customer's requirements or scope of work may affect the price and likewise impact the project completion date. Flow Studio will notify the customer if this is the case.

10. If the project is to be abandoned, suspended, or terminated at any time before completion, Flow Studio is entitled to demand full (100%) payment for the phase(s) of the completed work.

11. All outstanding amounts must be paid within 8 days of the invoice date.

12. Flow Studio has the right to cease work or suspend the project until all outstanding accounts are paid in full.

13. All visualizations are delivered as standard in 4K @ 300 dpi. If higher resolution is desired, this option can be purchased by agreement with Flow Studio.

14. High-resolution rendering is included in the price once per image. Changes requiring high-resolution re-rendering will not be included in the price and must be purchased separately.

15. Offers prepared by Flow Studio include two (2) rounds of revisions. Additional rounds of revisions can be purchased by agreement.

Billing

16. ALL PROJECTS ARE INVOICED IN MILESTONES: All projects will be invoiced incrementally every 20th of the month towards the final delivery of the project, where the full remaining amount will be invoiced. The invoiced amount is settled as a percentage of the total project amount and will reflect the current stage (milestone) that the project is in. The following percentage rates will be used to settle the individual phases/milestones:

Milestone 1: Modeling phase = 50%.
Milestone 2: Preparation of the first draft = 20%.
Milestone 3: Revision to the second draft = 15%.
Milestone 4: Approval and high-resolution rendering = 15%.

Example: The first draft is delivered on November 10th, with the second draft delivered on November 23rd, and finals set for delivery on November 30th. Here, 70% (modeling phase + preparation of the first draft) will be invoiced on November 20th, where the remaining amount will be invoiced upon delivery of the finals.

17. At the start of the project, a schedule is outlined for customer approval. If the project is not completed within the approved schedule due to delays on the customer's part, payment is due at this time, after which the project will be completed at the customer's convenience and schedule.

18. If a project is put on hold at the customer's request, already completed work phases (milestones) will be invoiced incrementally according to the following percentage rates:

Milestone 1: Modeling phase = 50%.
Milestone 2: Preparation of the first draft = 20%.
Milestone 3: Revision to the second draft = 15%.
Milestone 4: Approval and high-resolution rendering = 15%.

19. Any discounts will be deducted from the final invoice.

20. Approved fees for the work produced are payable regardless of whether the project is realized or not.

Flow Studio - DK39604175.