...

Cookies GDPR & Privatlivspolitik

COOKIES- GDPR & PRIVATLIVSPOLITIK

Cookie- og privatlivspolitik hos Flow Studio ApS

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@flowstudio.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Flow Studio ApS
Nørre Farimagsgade 58, 1. tv.
1364 København K
Telefon: 71707840
Email: info@flowstudio.dk

 

ENGLISH

Cookie and Privacy Policy at Flow Studio ApS

Introduction
When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the ads displayed on the page. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see guidance) and refrain from further use of the website. Below, we have elaborated on what information is collected, their purpose, and which third parties have access to them.

Cookies
The website uses "cookies," which are text files stored on your computer, mobile, or similar device for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain harmful code such as viruses.

It is possible to delete or block cookies. See guidance: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. Additionally, you may experience that the website does not function optimally and that there is content you cannot access.

Personal Data

General
Personal data includes all kinds of information that, to some extent, can be attributed to you. When you use our website, we collect and process several such pieces of information. This happens, for example, when you access content, sign up for our newsletter, participate in contests or surveys, register as a user or subscriber, use other services, or make purchases via the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet, or mobile phone, your IP address, geographical location, and which pages you click on (interests). To the extent that you explicitly consent to it and enter the information yourself, we also process: Name, phone number, email, address, and payment information. This will typically be in connection with creating a login or making a purchase.

Security
We process your personal data securely and confidentially in accordance with applicable law, including the General Data Protection Regulation and the Data Protection Act. Your information will only be used for the purpose for which it was collected and will be deleted when this purpose is fulfilled or no longer relevant. We have implemented technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or unlawfully deleted, disclosed, lost, degraded, or accessed by unauthorized persons, misused, or otherwise processed in violation of the law.

Purpose
The information is used to identify you as a user and show you the ads most likely to be relevant to you, to record your purchases and payments, and to deliver the services you have requested, such as sending a newsletter. Additionally, we use the information to optimize our services and content.

Storage Period
The information is stored for the period permitted by law, and we delete it when it is no longer necessary. The period depends on the nature of the information and the reason for storage. Therefore, it is not possible to specify a general timeframe for when information is deleted.

Disclosure of Information
Data about your use of the website, which ads you receive and possibly click on, geographical location, gender, and age segment, among others, are disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the "Cookies" section above. The information is used for advertising targeting.

Additionally, we use several third parties for data storage and processing. These parties process information solely on our behalf and are not permitted to use it for their own purposes.

Disclosure of personal data such as name and email, among others, will only occur if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with sufficient protection.

Access and Complaints
You have the right to be informed of what personal data we process about you in a commonly used format (data portability). You may also object at any time to the use of information. You can also withdraw your consent to the processing of information about you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: info@flowstudio.dk. If you wish to complain about our processing of your personal data, you also have the option to contact the Danish Data Protection Agency.
If you no longer want us to process your personal data or to restrict the processing of your personal data, you can also send us a request to the above email address.

Publisher
The website is owned and published by:

Flow Studio ApS
Nørre Farimagsgade 58, 1. tv.
1364 Copenhagen K
Phone: 71707840
Email: info@flowstudio.dk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.